KATALOG STRON PROMUJE STRONY OD 2006 ROKU      PR 4       PA 44      CF 37      TF 28

Wspo­ma­gamy roz­wój psy­cho­ru­chowy nie­mow­ląt - fizjopraktyka.waw.pl

Fizjo Prak­tyka to gabi­net fizjo­te­ra­pii w War­sza­wie. Zaj­mu­jemy się fizjo­te­ra­pią nie­mow­ląt, dzieci oraz osób doro­słych. Doświad­czony i wykwa­li­fi­ko­wany fizjo­te­ra­peuta wyko­nuje zale­cone przez leka­rza zabiegi tera­peu­tyczne. Bazu­jemy na meto­dach sze­roko sto­so­wa­nych w fizjo­te­ra­pii. W gabi­ne­cie robimy zabiegi metodą PNF, GDS, FITS, FM oraz NDT- BOBATH. Nasza prak­tyka obej­muje także kien­sio­logy taping oraz oste­opa­tię. Wyko­nu­jemy zabiegi w spo­sób bez­pieczny i moż­li­wie bez­bo­le­sny dla pacjenta.

Szczegóły strony https://www.fizjopraktyka.waw.pl: